Secretar


Secretar – CSŰRY IMOLA-EDINA – 0732402818; 0771156717
Program de audienta: marti 11-12; joi 14-15

Atribuţiile si responsabilitatile postului:

 • Atributii prevazute în Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală:

 

 1. Aplicarea și executarea legilor, studii, îndrumarea, elaborarea proiectelor de hotărâri, lucrări pregătitoare pentru luarea unor dispoziții și activități de conducere.
 2. Participa în mod obligatoriu la ședintele Consiliului local.
 3. Coordonează compartimentele și activitățile de contabilitate și achiziții publice, asistență socială, juridic și agricol, urbanism și situații de urgență din cadrul aparatului propriu de specialitate.
 4. Avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului local, asumandu-și răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le considera legale.
 5. Redactează şi avizează pentru legalitate dispoziţiile Primarului.
 6. Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local.
 7. Pregatește lucrările supuse dezbaterii Consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. Asigură comunicarea către autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de Consiliul local sau de Primar, în termen de cel mult 10 zile , dacă legea nu prevede altfel.
 9. Asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozitiilor cu caracter normativ şi este responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 10. Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părți și confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, în conditiile legii.
 11. Deschide succesiunea prin completarea anexei nr.24.
 12. Operaţiuni de arhivare, îndosariere a documentelor şi actelor.
 13. Înregistrarea contractelor de arendă.
 14. Verifică, modifică înscrisuri în Registrul agricol;
 15. Coordonează activitatea Registrului Agricol.
 16. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanelor interesate a actelor prevăzute la lit. a) în condiţiile Legii 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Este secretarul Comisiei locale comunale  de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar completată şi modificată cu Legea nr. 169/1997 şi a Legii nr. 1/2000 si 247/2005.
 18. Coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale;
 19. Coordonează activitatea de organizare a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol;

 

 

 

 1. Asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele specifice care pot aparea;
 2. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Primar și Consiliul Local, care, prin natural or, sunt de competența sau se încadrează în obiectul sau atribuțiile funcției.

 

 

 • Atribuțiile privind compartimentul resurse umane:
 • Întocmește documentația de aprobare și modificare a organigramei aparatului de proporiu de specialitate al Consiliului Local, statul de funcții și personal;
 • Întocmește dispozițiile de încadrare, detașare, transfer, încetare a activității, pensionare și orice alte modificări apărute în raporturile de muncă;
 • Organizează concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în condițiile legii;
 • Întocmește contractele individuale de muncă și ținerea evidenței fieșelor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecarui angajat;
 • Efectueaza operațiunile cu privire la încadrarea, drepturile salariale, și orice modificare intervenită pe parcursul desfășurării activității pentru salariații și pentru asistenții angajați pentru bolnavii cu handicap de gradul I, în carnetele de muncă;
 • Verifică lunar sporurile de vechime ale personalului angajat și transmiterea acestora către compartimentul financiar contabil și achiziții publice în vederea întocmirii statului de plată,
 • Coordonează activități de evaluare anuală a performanțelor profesionale îndividuale ale salariaților instituției și de acordare a gradelor profesionale;
 • Efectuarea şi trimiterea anual al Planului de Ocupare al Funcţiilor Publice către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti.

 

 • Atribuții privind compartimentul arhivă:

a.) Asigură activitatea de primire, înregistrare şi clasare a documentelor de intrare în depozitul de arhivă sediu;

b.) Urmăreşte modul de aplicare al Nomenclatorului arhivistic la constituirea dosarelor şi preia de la compartimente pe bază de inventar dosarele constituite;

c.)  Răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea documentelor create în arhivă

d.) Întocmeşte inventarele documentelor existente în arhiva unităţii şi introduce informaţiile în baza de date;

e.) Întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecţionare a documentelor  de către Arhivele Judeţene dacă este cazul;

f.) Organizează depozitul arhivă conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

 

Conform Instrucțiuni privind activitatea de arhiva la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996:

 1. Inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul unității respective; asigură legătura cu Arhivele Naționale, în vederea verificării și confirmării nomenclatorului, urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
 2. Verifică și preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constiutite; întocmește inventare pentru documentele fără evidență (anexa nr.2), aflate în depozit; asigura evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidență curentă curenta (anexa nr.3);
 3. Șeful compartimentului de arhiva este secretarul comisiei de selecționare și, în aceasta calitate, convoaca comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întosmește formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naționale; asigură predarea integral a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;
 4. Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
 5. Pune la dispoziție, pe raza de semnătura, și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire, acestea vor fi reitegritate la fond;
 6. Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale, menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de arhivă; solicit conducerii unității dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. s.a.): informează conducerea unității și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;
 7. Pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;
 8. Pregătește documentele (cu valoare istorică) și inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale.

 

 • Atribuții privind fondul funciar:

a.) Participă la şedinţele comisiei de fond funciar;

b.) Asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale de fond funciar pentru

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

c.) Preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente

probatorii   pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole

şi a celor forestiere;

d.) Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale de fond

funciar pentru a fi analizate;

e.)  Redactează procesele verbale ale şedinţei comisiei locale de fond funciar şi în

baza acestora întocmeşte hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de

către membrii comisiei;

f.) Aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile hotărârile comisiei judeţene de

fond funciar;

g.) Primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de

persoanele interesate împreună cu punctul de vedere al comisiei locale de

fond funciar;

h.) Participă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi

juridice îndreptăţite să li se atribuie teren;

i.) Înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive

împreună cu documentaţia necesară precum şi punctul de vedere al comisiei locale;

j.) arhivează documentele comisiei locale de fond funciar conform prevederilor

legale în vigoare.

 • Atribuții privind structura teritorială pentru probleme speciale:
 1. Intocmește și transmite la STPS a datelor necesare pentru întocmirea actualizarea Monografiei economico-militară a județului,
 2. Intocmește și transmite la STPS a datelor necesare pentru întocmirea actualizarea Situației cu obiectivele de importanță deosebită pentru sistemul national de apărare
 3. Elaborează și actualizează Programului de aprovizionare a populației cu produse agroalimentare,

 

 • Alte atribuții și sarcini:
 1. Soluționează adresele transmise de instituțiile publice sau orice alte cereri care i-au fost transmise spre soluționare de către primar;
 2. Este membru in Comitetul local pentru Situații de Urgență;
 3. Semnează certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare, răspunzând pentru legalitatea acestora;
 4. Primește și păstrează într-un registru special declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali din Comuna Viile Satu Mare, Județul Satu Mare ;
 5. Asigură permanența la sediul Primăriei Comunei Viile Satu Mare, conform graficului aprobat de primar, în perioadele pentru care se primesc avertizări meteorologice;
 6. Îndeplineşte atribuţii legate de documentele clasificate.

 

Are obligația de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legatură cu procedurile de lucru stabilite la nivelul unității precum și orice riscuri neprevăzute ce  ar putea afecta rezultatele activității sale de zi cu zi.

Răspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum și a Codului de Conduită și a Codului Etic.